ફળો અને શાકભાજીનો રંગ અને સ્વાદ બનાવે છે તે પરિબળો સામાન્ય જ્ઞાનની માહિતી

ફળો અને શાકભાજીનો રંગ અને સ્વાદ બનાવતા પરિબળોના નામ પર ક્વિઝ

જનરલ નોલેજ ક્વિઝ, ફળો અથવા શાકભાજીનો રંગ અને સ્વાદ કયા પદાર્થને કારણે છે? જો તમે નથી જાણતા તો આજે તમે ચોક્કસથી કેટલાક ફળો અને શાકભાજીના રંગ અને તેનો સ્વાદ બનાવતા પદાર્થોના નામ જાણી શકશો. ઉપરાંત, આ પ્રશ્નો ઘણી પરીક્ષાઓમાં પૂછવામાં આવે છે. તેથી જ તેમને જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે.

પ્રશ્ન 1. ટામેટાંનો રંગ લાલ થવાનું કારણ શું છે?

A- કુકરમીન

બી-ટેનીન

સી-લાઇકોપીન

ડી-એલિસિન ફાયટોકેમિકલ્સ

જવાબ – લાઇકોપીન

પ્રશ્ન 2. આમળાની કઠોરતા કયા પદાર્થને કારણે થાય છે?

એ- એઝિથ્રોમાસીન

બી-ટેનીન

સી-એન્થોકયાનિન

ડી-કેપ્સાન્થિન

જવાબ – ટેનીન

Q3. બદામમાં કડવાશ કયા પદાર્થને કારણે થાય છે?

એ- ઝાયલેમ

બી-લાઇકોપીન

C-amylidene

ડી-કેપ્સાસીન

જવાબ- એમીલોઇડિન

Q4. પપૈયાના પીળા રંગનું કારણ શું છે?

એ-રેનિન

બી-કેરીક્સાન્થિન

સી-કેપ્સકમ

ડી-મેલેનિન

જવાબ- કેરીક્સાન્થિન

પ્રશ્ન 5. મરચાના તીખાશનું કારણ શું છે?

A- Capsaicin

બી-કેરોટીન

સી-એલિસિન

ડી-એન્થોકયાનિન

જવાબ – Capsaicin

Q6. કારેલાની કડવાશ કયા પદાર્થને કારણે થાય છે?

એ- મેમોર્ડિકોસાઇટ

B- એસિટિક એસિડ

સી-કેપસેન્થિન

ડી-લાઇકોપીન

જવાબ મેમોર્ડિકોસાઇટ

પ્રશ્ન7. ડુંગળીનો રંગ લાલ થવાનું કારણ શું છે?

એ-કેરાટિનાઇઝ્ડ

બી-એન્થોસાયનિન્સ

સી-ફ્લોમ

ડી-એલિસિન ફાયટોકેમિકલ્સ

જવાબ એન્થોકયાનિન

પ્રશ્ન8. ગાજરને નારંગી રંગ આપનાર પદાર્થ કયો છે?

A- Caryxanthin

બી-કેરોટીન

C- હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ

ડી-સોલેનાઇન

જવાબ કેરોટીન

પ્રશ્ન9. મશરૂમના સફેદ રંગનું કારણ શું છે?

એ- મેમોર્ડિકોસાઇટ

બી-એલિસિન ફાયટોકેમિકલ્સ

સી-સોલેનાઇન

ડી-કેરાટિનાઇઝ્ડ

જવાબ એલિસિન ફાયટોકેમિકલ્સ.

પ્રશ્ન 10. હળદરને પીળો રંગ આપનાર પદાર્થનું નામ શું છે?

એ-કરક્યુમિન

બી-કેપ્સાસીન

સી-કેપસેન્થિન

ડી-લાઇકોપીન

જવાબ કર્ક્યુમિન

પ્રશ્ન 11. મૂળામાં તીક્ષ્ણતા કયા પદાર્થને કારણે થાય છે?

એ-કેરાટિનાઇઝ્ડ

બી-મેમોર્ડિકોસાઇટ

સી-એલિસિન ફાયટોકેમિકલ્સ

ડી-આઇસોસાયનેટ

જવાબ આઇસોસાયનેટ

પ્રશ્ન12. કાકડીની કડવાશનું કારણ શું છે?

A- Capsaicin

બી-કેરાટિનાઇઝ્ડ

સી-ક્યુરબિટાસિન

ડી-કેપ્સાન્થિન

જવાબ- કુકરબીટાસિન

પ્રશ્ન 13. ગાજરને લાલ રંગ આપનાર પદાર્થ કયો છે?

એ- એન્થોકયાનિન

બી-ટેનીન

સી-કેરોટીન

ડી-કેપ્સિથિન

જવાબ- એન્થોકયાનિન

પ્રશ્ન 14. મરચાનો રંગ લાલ થવાનું કારણ શું છે?

એ- ટેનીન

બી-કેરોટીન

સી-કેપસેથિન

ડી-કેપ્સાસીન

જવાબ- કેપસેથિન

પ્રશ્ન15. લસણની ગંધનું કારણ શું છે?

એ-સોલેનાઇન

બી- એલિસિન

સી-કેરોટીન

ડી-ઓલિમોરેસિન

જવાબ- એલિસિન

પ્રશ્ન16. ડુંગળીના સફેદ રંગનું કારણ શું છે?

A- એલિસિન ફાયટોકેમિકલ્સ.

બી-ટેનીન

સી-કેપ્સાસીન

ડી-કેરોટીન

જવાબ- એલિસિન ફાયટોકેમિકલ્સ.

પ્રશ્ન17. લસણના સફેદ રંગનું કારણ શું છે?

એ- આઇસોસાયનેટ

બી-એલિસિન ફાયટોકેમિકલ્સ.

સી-મેલેનિન

ડી-એન્થોકયાનિન

જવાબ- એલિસિન ફાયટોકેમિકલ્સ.

પ્રશ્ન18. બટાકામાં લીલો રંગ કયા કારણે આવે છે?

એ-સોલેનાઇન

બી-કેપ્સાસીન

સી- માર્મોલોટસિન

ડી-કેરાટિનાઇઝ્ડ

જવાબ- સોલેનાઈન

પ્રશ્ન19. તેલીબિયાંના તેલમાં પીળા રંગનું પરિબળ છે.

એ-એમિલિડેન

બી-લાઇકોપીન

સી-કેરાટિનાઇઝ્ડ

ડી-કેપ્સાસીન

જવાબ- કેરેટિનાઇઝ્ડ

અન્ય સામાન્ય જ્ઞાન

Leave a Comment